Projektové podmienky – The Show

Projektové podmienky – The Show

úvod

Všeobecne záväzné zmluvné podmienky medzi poskytovateľom finančných prostriedkov (ďalej len “poskytovateľ”) a prijímateľom finančných prostriedkov (ďalej len “prijímateľ”) na tvorbu audiovizuálneho diela s názvom “The Show” (ďalej len “dielo”). Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a ich vzťah k audiovizuálnemu dielu. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a prijímateľom neupravené týmito zmluvnými podmienkami sa riadia podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

článok 1. predmet a účel

 

Základným účelom ustanovení týchto zmluvných podmienok je poskytnutie finančných prostriedkov poskytovateľom prijímateľovi, na zabezpečenie tvorby audiovizuálneho diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta.

 

Predmetom týchto zmluvných podmienok je úprava práv a povinností viažucich sa na poskytnutie finančných prostriedkov poskytovateľa prijímateľovi, ktorá zodpovedá hodnote definovanej v podielových kusov na zisku z projektu, z celkového počtu 2500 podielových kusov určených pre všetkých poskytovateľov finančných prostriedkov.

 

článok 2. práva a povinnosti strán

 

Poskytovateľ zaškrtnutím súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami vyjadruje súhlas so všeobecnými zmluvnými podmienkami.

 

Nadobudnutie nových majetkovoprávnych vzťahov poskytovateľa k dielu a povinností k prijímateľovi nastáva bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na účet prijímateľa.

 

Prijímateľ sa zaväzuje, že hneď po prevedení finančných prostriedkov informuje prostredníctvom elektronickej pošty poskytovateľa o vzniku nového majetkovoprávneho vzťahu upraveného podľa ustanovení týchto všeobecných zmluvných podmienok.

 

Prijímateľ sa zaväzuje, že ak nastane stav v ktorom sa audiovizuálne dielo nebude môcť vytvoriť, vráti poskytovateľovi všetky jeho poskytnuté finančné prostriedky a to formou bezhotovostného transferu na účet poskytovateľa.

 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky prijímateľovi, bezhotovostne vo forme peňažného transferu na účet prijímateľa a prijímateľ je povinný všetky poskytnuté finančné prostriedky viesť na účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike.

 

Poskytovateľ finančných prostriedkov má právo na podiel zo zisku projektu podľa počtu ním zakúpených podielových kusov z celkového počtu 2500 podielových kusov, ktorých počet je konečný a ktoré sú určené pre poskytovateľov finančných prostriedkov. Celkový počet 2500 podielových kusov predstavuje 55,55 % podiel na zisku projektu, toto právo nezahŕňa rozhodovacie právo k projektu.

 

Poskytovateľ finančných prostriedkov nemá právo podľa tejto zmluvy zasahovať do procesu tvorby projektu a taktiež poskytovateľ finančných prostriedkov nemá právo podľa týchto zmluvných podmienok podieľať sa na rozhodovacích procesoch súvisiacich s projektom.

 

Prijímateľ sa zaväzuje pri propagácii projektu v médiách alebo pri iných podujatiach konaných v súvislosti s prezentáciou projektu informovať o tom, že na realizáciu projektu boli poskytnuté finančné prostriedky poskytovateľa.

 

Prijímateľ sa zaväzuje vyplácať podiel zo zisku z projektu poskytovateľovi finančných prostriedkov a to každý kvartál po dobu 8 rokov od premiéry projektu na účet poskytovateľa.

 

Poskytovateľ ktorý obdrží zisk z diela je povinný v zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, odviesť daň z tohto príjmu.

 

Poskytovateľ vyjadrením súhlasu so všeobecnými zmluvnými podmienkami potvrdzuje, že si všeobecné zmluvné podmienky prečítal a že rozhodnutie poskytnúť finančné prostriedky vykonal slobodne a bez nátlaku.

 

 

článok 3. spoločné ustanovenia

 

V prípade zmeny právnej formy prijímateľa alebo zániku prijímateľa, je prijímateľ  povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi a zároveň oznámiť aj meno svojho právneho nástupcu, na ktorého prechádzajú záväzky z týchto  zmluvných podmienok.

 

O skutočnostiach rozhodných pre potreby zmeny alebo doplnenia týchto zmluvných podmienok zo strany prijímateľa je prijímateľ povinný informovať poskytovateľa bez zbytočného odkladu od ich vzniku.

 

Pokiaľ sa niektoré ustanovenie týchto zmluvných podmienok stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Dotknuté ustanovenie bude v dobrej viere nahradené novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zmyslu týchto zmluvných podmienok, predovšetkým zmyslu neúčinného ustanovenia.