Projektové podmienky – Cena života

Projektové podmienky – Cena života

            Všeobecne záväzné zmluvné podmienky medzi poskytovateľom finančných prostriedkov (ďalej len “poskytovateľ”) a prijímateľom finančných prostriedkov (ďalej len “prijímateľ”) na tvorbu audiovizuálneho diela s názvom “Šepoty” (ďalej len “dielo”). Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a ich vzťah k audiovizuálnemu dielu. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a prijímateľom neupravené týmito zmluvnými podmienkami sa riadia podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 1. Predmet a účel

Základným účelom ustanovení týchto zmluvných podmienok je poskytnutie finančných prostriedkov poskytovateľom prijímateľovi, na zabezpečenie tvorby audiovizuálneho diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta. Predmetom týchto zmluvných podmienok je úprava práv a povinností viažucich sa na poskytnutie finančných prostriedkov poskytovateľa prijímateľovi, ktorá zodpovedá hodnote definovanej v podielových kusov na zisku z projektu, z celkového počtu 1000 podielových kusov určených pre všetkých poskytovateľov finančných prostriedkov.

Článok 2. Práva a povinnosti strán

Poskytovateľ zaškrtnutím súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami vyjadruje súhlas so všeobecnými zmluvnými podmienkami. Nadobudnutie nových majetkovoprávnych vzťahov poskytovateľa k dielu a povinností k prijímateľovi nastáva bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na účet prijímateľa. Prijímateľ sa zaväzuje, že hneď po prevedení finančných prostriedkov informuje prostredníctvom elektronickej pošty poskytovateľa o vzniku nového majetkovoprávneho vzťahu upraveného podľa ustanovení týchto všeobecných zmluvných podmienok. Prijímateľ sa zaväzuje, že ak nastane stav v ktorom sa audiovizuálne dielo nebude môcť vytvoriť, vráti poskytovateľovi všetky jeho poskytnuté finančné prostriedky a to formou bezhotovostného transferu na účet poskytovateľa. Prijímateľ sa zaväzuje, že sa vzdá v prípade potreby zisku z diela v prospech poskytovateľa a to až do výšky 20% v prípade, ak dielo nedosiahne po 2. kvartáli 100% návratnosť poskytovateľom poskytnutých finančných prostriedkov. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky prijímateľovi, bezhotovostne vo forme peňažného transferu na účet prijímateľa a prijímateľ je povinný všetky poskytnuté finančné prostriedky viesť na účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike. Poskytovateľ finančných prostriedkov má právo na podiel zo zisku projektu podľa počtu ním zakúpených podielových kusov z celkového počtu 1000 podielových kusov, ktorých počet je konečný a ktoré sú určené pre poskytovateľov finančných prostriedkov. Celkový počet 1000 podielových kusov predstavuje 50% podiel na zisku projektu, toto právo nezahŕňa rozhodovacie právo k projektu. Poskytovateľ finančných prostriedkov nemá právo podľa tejto zmluvy zasahovať do procesu tvorby projektu a taktiež poskytovateľ finančných prostriedkov nemá právo podľa týchto zmluvných podmienok podieľať sa na rozhodovacích procesoch súvisiacich s projektom. Prijímateľ sa zaväzuje pri propagácii projektu v médiách alebo iných podujatiach konaných v súvislosti s prezentáciou projektu informovať o tom, že na realizáciu projektu boli poskytnuté finančné prostriedky poskytovateľa. Prijímateľ sa zaväzuje vyplácať podiel zo zisku z projektu poskytovateľovi finančných prostriedkov a to každý kvartál po dobu 8 rokov od premiéry projektu na účet poskytovateľa. Poskytovateľ ktorý obdrží zisk z diela je povinný v zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, odviesť daň z tohto príjmu. Poskytovateľ vyjadrením súhlasu so všeobecnými zmluvnými podmienkami potvrdzuje, že si všeobecné zmluvné podmienky prečítal a že rozhodnutie poskytnúť finančné prostriedky vykonal slobodne a bez nátlaku.

Článok 3. Osobitné ustanovenia

V prípade zmeny právnej formy prijímateľa alebo zániku prijímateľa, je prijímateľ  povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi a zároveň oznámiť aj meno svojho právneho nástupcu, na ktorého prechádzajú záväzky z týchto  zmluvných podmienok. O skutočnostiach rozhodných pre potreby zmeny alebo doplnenia týchto zmluvných podmienok zo strany prijímateľa je prijímateľ povinný informovať poskytovateľa bez zbytočného odkladu od ich vzniku. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie týchto zmluvných podmienok stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Dotknuté ustanovenie bude v dobrej viere nahradené novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zmyslu týchto zmluvných podmienok, predovšetkým zmyslu neúčinného ustanovenia.

Prijímateľ finančných prostriedkov sa zaväzuje vytvoriť rezervný fond na samostatnom transparentnom účte, ktorého účelom je zabezpečiť finančnú rentabilitu jednotlivých projektov. Prijímateľ finančných prostriedkov sa zaväzuje prispievať do rezervného fondu vo výške 7% čistého zisku z každého projektu. Finančné prostriedky kumulované v rezervnom fonde je možné použiť len na vyrovnanie poskytnutých finančných prostriedkov poskytovateľom.

Poskytovateľ finančných prostriedkov ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyjadrením súhlasu so zmluvnými podmienkami udeľuje prijímateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov, vrátane údajov, ktoré nemajú charakter osobných údajov (napr. tel. číslo, e-mailová adresa) uvedených vo formulári zaslanom prostredníctvom elektronickej komunikácie v rozsahu v akom ich prijímateľovi poskytol a poskytne a to za účelom poštového styku, elektronickej alebo telefonickej komunikácie, spracovania, archivácie a uloženia do databázy, ako aj pre vnútorné potreby prijímateľa a propagáciu a prezentáciu svojej činnosti po dobu viažucu sa k projektu.

Doplňujúce informácie

Web stránka www.businessartproduction.com zastúpená spoločnosťou Business Art Production s.r.o. nepropaguje na týchto web stránkach žiadne investičné príležitosti. Ide hlavne o podporu projektov, ktoré sú uverejnené na tejto web stránke a dávajú možnosť podporiť daný projekt každému jednému užívateľovi. Business Art Production s.r.o. a jeho členovia ani partneri nie sú investičnými poradcami, a preto nemôžme poskytnúť personalizované investičné poradenstvo. Charakter nášho pôsobenia nám neumožňuje poznať všetky relevantné skutočnosti o Vašich potrebách, a teda nedokážeme tvrdiť, že konkrétny spôsob finančnej podpory je pre Vás vhodný. Naša web stránka umožňuje podporiť projekty za čo dostávate odmenu vo forme podielu na zisku z diela. Ak máte záujem o personalizované investičné poradenstvo, prosím obráťte sa na licencovaného investičného poradcu. Všetky projekty, ktoré sú uvádzané na stránkach businessartproduction.com sú vhodné na finančnú podporu, ktorú skutočne realizujeme. V žiadnom prípade nepredstavujú takéto informácie výzvu na kúpu alebo predaj akcií, dlhopisov alebo na nasledovanie určitého investičného prístupu. Ako užívateľ využívaním našej web stránky businessartproduction.com si uvedomujete, že hlavnú zodpovednosť za Vaše financie nesiete Vy. Informácie poskytnuté prostredníctvom businessartproduction.com, jeho členmi alebo partnermi nenahradzujú Vašu vlastnú analýzu a úsudok. Finálne rozhodnutie o akejkoľvek finančnej transakcií alebo spôsobe použitia či nepoužitia Vašich financií je Vaše vlastné a businessartproduction.com, jeho členovia ani partneri za takéto rozhodnutie a najmä jeho dôsledky nenesú žiadnu zodpovednosť. Finančná podpora projektu a získanie podielu na zisku spoločnosti ako tichý spoločník so sebou prináša riziko. Rizikom sa rozumie neistota budúceho výnosu, ktorý plánujete dosiahnuť a s tým spojená možnosť, že hodnota Vašej finančnej podpory môže byť na konci obdobia nižšia ako pôvodná. Informácie uvedené na týchto internetových stránkach majú informačný charakter a neslúžia ako návod k investovaniu a nepredstavujú ani investičné odporučenie k nákupu alebo predaju akéhokoľvek investičného nástroja. Business Art Production s.r.o. nezodpovedá za úplnosť, spoľahlivosť a/alebo správnosť všetkých tu uvedených informácií a nezodpovedá za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s nimi vznikne. Pred zrealizovaným akejkoľvek finančnej podpory/ transakcie si tu uvedené informácie overte. V prípade predikcií nie je možné poskytnúť žiadnu záruku toho, že skutočný zisk projektov, prípadne kontrolnej spoločnosti bude podľa nášho výhľadu. Táto hodnota je hypotetická a vznikla na základe prognóz, výpočtu, cieľov a určenia ziskov projektovou spoločnosťou, ktorá nezodpovedá za správnosť týchto údajov.